ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း


TrueMoney Myanmar မွဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေနပါၿပီ။ MPT, MEC, Ooredoo ႏွင့္ Telenor စသည္တို႔ကို လြယ္ကူစြာေငြျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ MEC, MPT ႏွင့္ Ooredoo တို႔အတြက္ e-load နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ PIN နံပါတ္မွားရိုက္ျခင္း၊ PIN နံပါတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအစရွိသည္တို႔မွ ကင္းေဝး၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရပါသည္။