ေငြလႊဲျခင္း


AGD Bank ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ TrueMoney Myanmar မွျပည္တြင္းေငြလႊဲျခင္းအတြက္ လြယ္ကူစိတ္ခ်ရေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေသာ TrueMoney Myanmar ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားသို႔သြားရံုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပိတ္ရက္မရွိေငြလႊဲႏိုင္ပါသည္။