ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား


No. Shop Name Regional Township Address Phone Number
1 Min Mobile Kachin Bhamo Coner of Thiri & General Street, Bamaw Tsp . 09-265443900
2 KBC Group 2 Kachin Myitkyina No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
3 Home Use Kachin Bhamo Bhammaw 09-771658555
4 3G Mobile Kachin Mogaung Zaygone Quarters, Moekaung Township. 09-794003452
5 AGD Myitkyina Branch Kachin Myitkyina Myitkyina Tsp, Kachin 09-111111
6 U Kyone Htant ( Tractor Slae) Kachin Bhamo No.(80), Strand Myoma, Bamaw Tsp. 09-440049668
7 KBC Group 1 Kachin Myitkyina No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
8 Nan Taw Oo Mobile Kachin Bhamo Ma.Ka(46), Thiri Street, Banmaw Tsp. 09-440002599
9 KBC Office Kachin Myitkyina No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
10 KBC Group 9 Kachin Myitkyina No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
11 U Mg Mg Tin Kachin Myitkyina SAI Myitkyina . 9799361072
12 KBC NGO Group-54 Kachin Myitkyina hrgtnrtmjrtmkrftk 09-5103001
13 KBC Group 7 Kachin Myitkyina No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
14 Kay Thi Htun (OB) Kachin Myitkyina (77), Shan Zu South Qtr, Myitkyina . 09-43205579
15 KBC Office Kachin Myitkyina No.(135), No.(135), Shansu Mountain, Myitkyina Tsp . 09-5103001
16 Own Business Kachin Bhamo Bhanmaw 09-1111111
17 AGD Bhamo Branch Kachin Bhamo Bhamo Tsp, Kachin 09-111111
18 KBC NGO Group-47 Kachin Myitkyina fsbfx c bcfn fcfn 09-5103001
19 KBC ( Myintkyina ) Kachin Myitkyina No.(135), Shan Su Taung, Myitkyina Tsp. 09-5103001
20 KBC NGO Group-53 Kachin Myitkyina x svdsb sdfb ffnf 09-5103001