ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း


လွ်ပ္စစ္မီတာခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ Online မွကားလက္မွတ္ဝယ္ယူျခင္း၊ AEON Microfinance သို႕လစဥ္ျပန္လည္ေငြေပးသြင္း ျခင္းအစရွိသည့္ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း TrueMoney ျဖင့္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိမီတာေဘလ္ ေဆာင္စနစ္ကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္တြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ TrueMoney ဆိုင္တိုင္းတြင္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။


အေသးစိတ္သိရွိရန္ >>

AEON Microfinance သို႕လစဥ္ျပန္လည္ေငြေပးသြင္း ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကုိလည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။


အေသးစိတ္သိရွိရန္ >>

online မွကားလက္မွတ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ BNF application အတြက္ေငြေပးေျချခင္းကိုလည္း TrueMoney ဆို္င္တိုင္းတြင္လြယ္ကူစြာေပးေျခႏိုင္ပါသည္။ BNF application အသံုးျပဳ၍ မိမိသြားလုိေသာခရီးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ကားလက္မွတ္မ်ားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။