အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မ်ား


No. Shop Name Township Address
1 AGD Bank (Kamayut) Kamayut Kamayut
2 AGD Bank (Lanmadaw) Lanmadaw Lanmadaw
3 AGD Bank (Bayintnaung) Mayangone Mayangone
4 AGD Bank (U Chit Mauang) Bahan Bahan
5 AGD Bank (Sule) Kyauktada Kyauktada
6 AGD Bank (Shwe Bone Thar) Pabedan Pabedan
7 AGD Bank (Myaynigone) Myaynigone Myaynigone
8 AGD Bank (Mingalar Market) Mingalar Taung Nyunt Mingalar Taung Nyunt
9 AGD Mini Bank (Pansoedan) Kyauktada Kyauktada
10 AGD Bank (South Okkalapa) South Okkalapa South Okkalapa
11 AGD Bank (Phaunggyi) Bago Bago
12 AGD Bank (Myaungmya) Myaungmya Myaungmya
13 AGD Bank (Pathein) Pathein Pathein
14 AGD Mini Bank (Mandalay)-1 Mandalay Mandalay
15 AGD Bank (Mandalay)-1 Mandalay Mandalay
16 AGD Bank (Mandalay)-2 Mandalay Mandalay
17 AGD Mini Bank (Mandalay)-2 Mandalay Mandalay
18 AGD Mini Bank (Mandalay)-3 Mandalay Mandalay
19 AGD Bank (Mandalay)-3 Mandalay Mandalay
20 AGD Bank (Zaycho) Mandalay Mandalay